Trung tam boi duong & tu van no min mo lop dao tao: Chi huy no min, tho min, thu kho min, van chuyen VLNCN. Noi dung dao tao theo phu luc C QCVN 02:2008 BCT. Trun tam cap chung chi nghe: khong cac dinh thoi han; Co gia tri tren toan quoc.(240)
HN
Lien he Ban to chuc: Mr Tran Thien Chien - Dt 090 425 3 425 ; Mail- chienvinavico@gmail.com
8/17/2016 3:08:53 AM
Tin cũ hơn:
Copyright © VSP - AWAS JSC, All Rights Reserved
Email : info@awas.vn
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,